Offerte

De offerte is vanaf offertedatum 14 dagen geldig.
De vermelde prijzen zijn beperkt geldig, indien er zich prijsverhogingen voordoen bij leveranciers, producenten, materialen, … (niet-limitatief) worden die opgenomen in de eindfactuur.
De klant gaat akkoord dat de uitvoering van de vermelde werken (na goedkeuring offerte) gebeuren binnen een tijdspanne van 12 maanden.
Indien > 12 maanden, dient dat uitdrukkelijk (schriftelijk) door alle partijen overeengekomen te zijn. Indien de klant na goedkeuring offerte, beslist om alsnog de werken niet te laten uitvoeren, kan TS Company een schadevergoeding eisen van 15% van de totale offertebedrag met een minimum van € 100,00.

Bij goedkeuring van de offerte dient de klant gebruik te maken van de elektronische goedkeuringsknop in de offerte of door de offerte uit te printen en door te sturen – ondertekend, met vermelding van datum en “gelezen en goedgekeurd” – naar info@tscompany.be.
Het kan ook via brief naar TS Company, Bollostraat 120 te 3140 Keerbergen.
Bij ondertekening van de offerte en werkbon verklaart de klant kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden en verklaart hij zich uitdrukkelijk akkoord met de inhoud ervan.
De offerte, werkbon en factuur worden steeds gericht naar de aanvrager (d.i. de persoon die de aanvraag verricht per mail, post of telefoon).
Door het opgeven van zijn e-mailadres verklaart de aanvrager zich akkoord dat alle communicatie en het versturen van documenten (o.a.offertes, facturen,attesten) per email verloopt.
De door ons verstrekte mondelinge prijsvermeldingen gelden enkel ter inlichting zonder ons op enige wijze te verbinden.

De meegedeelde leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.
Vertraging in de uitvoering door TS Company kan nooit aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Indien de uitvoering van de werken – door vertraging (of andere…) bij de klant – verloopt over een tijdspanne > 12 maanden, zonder uitdrukkelijke voorafgaande instemming van TS Company, behouden we het recht om de overeenkomst – van rechtswege – als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
Alle tot dan gemaakte kosten voor uitvoering van werken, bestelde/geleverde goederen, … (niet-limitatief) worden verrekend in een eindfactuur.

Depannages hebben voorrang waardoor elke afspraak voor opmeting of uitvoering werken opgeschort wordt tot een nader te bepalen datum.
et tijdstip voor plaatsing van de bestelde goederen en/of uitvoering van de werken gebeuren in onderling overleg met de klant, maar zijn steeds afhankelijk van onze beschikbaarheid en de beschikbaarheid van de goederen.

Uitvoering werken

De klant voorziet op het afgesproken tijdstip dat er toegang verzekerd is tot de nodige ruimte waar de werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden en zorgt er tevens voor dat er voldoende plaats vrijgemaakt is zodat de werkmannen de nodige werkzaamheden/controles goed kunnen uitvoeren.
Indien die ruimtes op het afgesproken moment niet bereikbaar zijn of indien de klant niet aanwezig is op het afgesproken tijdstip, resulteert dit in een niet-uitvoering en wordt er telkens een forfaitaire kost aangerekend van minimum 1 werkuur per werknemer (€ 52,50/u ex BTW) + voorrijkosten.
TS Company ‘s werknemers verplaatsen geen goederen die, hetzij geheel of gedeeltelijk de toegang tot de werkruimte(s) beletten of een goede uitvoering van de werken belemmeren.
Indien – in uitzonderlijke gevallen – de werknemers toch goederen zullen verplaatsen, wordt de nodige tijd hiervoor aangerekend in regie aan € 52,50/u ex BTW per werknemer. Schade aan door ons verplaatste goederen zijn nooit ter onze laste.
Schade aan goederen die niet door de klant verplaatst werden en een goede uitvoering van de uit te voeren werken beletten, is nooit ter onze laste.

Bij elke interventie/uitvoering van werken door onze werknemers wordt de klant geacht aanwezig te zijn om de toegang tot de werkruimte te voorzien en de nodige documenten (o.a. werkbon) te ondertekenen.
De klant kan ook iemand anders afvaardigen om aanwezig te zijn.
Indien de klant toch verkiest om niet aanwezig te zijn, verklaart de klant zich akkoord met de conclusies en alle vermelde uitgevoerde werken op de werkbon van TS Company.
Als de klant niet aanwezig is bij einde uitvoering/dag om de documenten te ondertekenen kunnen bijkomende administratiekosten (€ 25,00) in rekening gebracht worden.

Indien er een parkeerverbod en parkeervergunning nodig zijn, zorgt de klant er zelf voor dat de nodige vergunningen en parkeerplaatsen voorzien zijn op de dagen van uitvoering van de werken.
De kosten ervan zijn ten laste van de klant.
Alle andere parkeerkosten worden doorgerekend en opgenomen in de eindfactuur.
Voorrijkosten worden aangerekend naargelang de af te leggen afstand en de reisduur.

Alvorens over te gaan tot bestelling van de materialen dient de klant een voorschot van 50% van het totaal bedrag van de offerte te betalen.
Bij werken die langer dan 2 weken (14 kalenderdagen) aanhouden, wordt een extra voorschotfactuur van 25% gevraagd.
Bij oplevering wordt de eindfactuur met alle eventuele extra gemaakte kosten opgemaakt.
Indien er tijdens de werkzaamheden verborgen gebreken opduiken of op vraag van de klant van de beschreven werkwijze wordt afgeweken, vervalt de offerte en worden alle extra gemaakte onkosten doorgerekend bij de eindafrekening. Alle extra werkuren die hierdoor gemaakt worden, worden aangerekend aan € 52,50/u excl. btw per werknemer.
Bij de start der werken dient de voorschotfactuur (50% van offertebedrag) betaald te zijn.

Alle facturen zijn contant betaalbaar en ten laatste binnen de 7 kalenderdagen vanaf factuurdatum

Op iedere – op haar vervaldag – onbetaalde factuur is van rechtswege en zonder aanmaning of enige ingebrekestelling een verwijlintrest van 12% verschuldigd en wordt het factuurbedrag verhoogd met een schadevergoeding van 15% met een minimum van € 100,00.
TS Company is tevens gerechtigd om een forfaitaire aanmaningskost van € 15,00 per verstuurde aanmaning (email/post) aan te rekenen.
Daarenboven worden alle intresten en kosten, o.a. inningskosten en/of gerechtskosten én de door ons gemaakte extra kosten met betrekking tot de vervallen onbetaalde factuur voor rekening van de klant ingevorderd.
Hierin zijn ook alle deurwaarderskosten en alle advocatenkosten vervat.
Bij niet betaling behouden wij ons het recht om de overeenkomst – van rechtswege en zonder voorafgaande communicatie – als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
De geleverde goederen blijven eigendom van TS Company tot na de volledige betaling van de factuur ervan.
Wij behouden ons het recht om bij niet-betaling binnen de uiterste betalingstermijn de geleverde goederen terug te eisen en indien nodig met of zonder tussenkomst van de gerechtelijke macht terug te halen.
Hierbij worden alle gemaakte kosten om onze goederen terug in ons bezit te krijgen aangerekend en zijn deze kosten ten allen tijde ten laste van de klant.

Betwisting

Elke betwisting betreffende de factuur moet binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum en per aangetekend schrijven meegedeeld worden aan TS Company.
Elke klacht wordt grondig onderzocht en beantwoord.
Na het verstrijken van deze termijn wordt de factuur als definitief aanvaard beschouwd.
Bij betwisting is zonder uitzondering de rechtbank te Leuven bevoegd en is het Belgische recht van toepassing.

TS Company BV
Bollostraat 120 – 3140 Keerbergen
info@tscompany.be
BE 0743.587.350